OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKOVÉ VÝROBY

PRODÁVAJÍCÍ:

Vladimír Karásek, OSVČ (neplátce DPH) se sídlem Fibichova 66, Králův Dvůr 267 01, IČ: 08702098. (Dále jen “prodávající”)

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webu www.nestropa.cz, aby se s nimi mohl kupující seznámit. V těchto obchodních podmínkách jsou zároveň obsaženy i informace, které je prodávající povinen sdělit kupujícímu jako spotřebiteli ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. l zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen občanský zákoník). I

II. Způsob uzavření smlouvy

Prodávající dodá výrobek zhotovený na zakázku (dále jen „zboží“), a to na základě finální písemné či telefonické objednávky kupujícího, ve které bude zboží množstevně a druhově specifikováno, bude v něm potvrzena uvedená cena zboží a dále v něm bude uvedeno, že kupující se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Za písemnou objednávku kupujícího se považuje i objednávka, kterou kupující učiní e-mailem či pomocí sociálních sítí (Facebook a instagram). Každou objednávku kupujícího potvrdí obratem prodávající, a to buď telefonicky, e-mailem nebo pomocí sociálních sítí.

III. Způsob dodání

Zboží bude nejpozději dodáno prodávajícím kupujícímu v termínu do 6. týdnů . Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho odevzdáním kupujícímu (tj. převzetí zboží kupujícím) v místě:

a) v sídle prodávajícího

b) na předem dohodnutém místě

b) v případě zaslání zboží poštou je zboží kupujícímu odevzdáno až mu je přepravce předá .

IV. Cena zboží, platební podmínky

Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu předáním zboží kupujícímu, přičemž bude účtována dohodnutá cena zboží. Kupující má povinnost zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně do 30 dnů poté, kdy obdrží od prodávajícího faktury). Faktura musí obsahovat: označení faktury a číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího, datum vystavení a datum splatnosti faktury, udání ceny zboží - fakturovanou částku, Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit obsahuje-li: nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti, chybí-li ve faktuře některá z náležitostí.

V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny se datem úhrady rozumí den, kdy byla platba připsána na účet prodávajícího. Platba vyfakturované částky může být provedena i při předání zboží pokud je zboží prodávajícím zasláno na dobírku. Veškeré platby vůči prodávajícímu hradí kupující na bankovní účet 000000-5819322369/0800

V. Náklady na dodání

Náklady na dodání zboží tvoří poštovné v platných sazbách a náklady na dobírku v platných sazbách popřípadě obdobné náklady jiných přepravců.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kupujícího s placením faktury za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Smluvní pokutu hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII. Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího. Popřípadě podle § 2122 občanského zákoníku.

VIII. Práva z vadného plnění a práva ze záruky a podmínky pro uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění i podmínky pro uplatnění těchto práv jsou upravena pro kupujícího v § 2099 až § 2112 ve spojení s § 2165 až § 2174 občanského zákoníku. Práva ze záruky za jakost jsou upravena v § 2113 až § 2117 občanského zákoníku včetně zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě uvedených v občanském zákoníku. Prodávající poskytuje na jakost dodaného zboží záruku v délce 24.měsíců. Upozornění ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Dojde-li ke sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

IX. Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky se stávají součástí kupní smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena.

V Králově Dvoře dne: 12.2.2020.

Vladimír Karásek